+358 44 7351 232

+358 44 7351 232

Laadukas kerhotoiminta tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia

10.8.2018

Laadukas kerhotoiminta tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia

Action Activity Boy 296301

 

Taas on käsillä se aika vuodesta, jolloin starttaamme kerhotoimintamme. Olen erityisen ylpeä tämän vuoden kerho tarjonnasta, koska olemme pystyneet laadukkaasti ja monipuolisesti tuomaan erilaisia vaihtoehtoja, eri puolelle kaupunkiamme. Ylpeä olen myös siitä, että taas tänä vuonna voimme tarjota osallistujille täysin ilmaista leiritoimintaa koulujen lomakausilla.

 

Kerho tarjontamme vastaa lasten ja nuorten tarpeisiin aina 3 vuotiaasta 17 vuotiaaseen saakka. On temppujumppaa, on tanssin taikaa, on näppärät näpit, jossa pääset kokeilemaan vaikkapa sementistä tehtäviä kynttilänjalkoja, on myös kerhoa jossa pääsee oppimaan uusimpia sovelluksia sekä media käyttäytimistaitoja unohtamatta taide ja ilmaisutaitoa.

 

Toimintamme kultaisena lankana toimii, elämysten ja mielekkään vapaa-ajan mahdollistaminen kaikille halukkaille, olipa perheessä taloudellinen tai sosiaalinen tilanne mikä tahansa. Lapsella on oikeus harrastaa ja saada osallisuuden kokemuksia.

 

Seuraavassa lainaan hiukan tutkimustuloksia siitä, mitä kerhotoiminta saa lapsessa ja nuoressa aikaiseksi koulunkäynnin suhteen tai vaikkapa psyykkisten ongelmien kuten tunne-elämän häiriö, käytöshäiriö, ylivilkkaus ja toverisuhde ongelmien osalta.

 

Näin kertoo Leena Tiainen Tampereen yliopistolta.

”Kerho- ja harrastustoiminnan merkityksestä lasten ja nuoren hyvinvoinnille on tehty useita tutkimuksia. Harrastava iltapäivä -hankkeen väliarvioinnin mukaan koulujen harrastustoiminnalla on ollut merkitystä uusien kaverisuhteiden syntymiseen. Erityisesti merkittävää uusien kaverisuhteiden muodostuminen on ollut suurissa kouluissa. Vastaajista 37 % arvioi, että keskittyminen tunneilla on ollut helpompaa ja 31 %, että läksyjen tekeminen on ollut helpompaa kerhon aloittamisen jälkeen.

Koulukohtaiset erot ovat tilastollisesti merkitseviä erityisesti läksyjen helpottumisen suhteen. Myös kouluviihtyvyyden parantumista kysyttäessä koulujen väliset erot olivat merkittäviä. Lähes 40 % vastaajista oli melkein tai täysin samaa mieltä väitteestä ”Olen viihtynyt koulussa paremmin kerhon/harrastamisen aloittamisen jälkeen.” Kouluviihtyvyys on erityisesti parantunut kouluissa, joissa oppilaat arvioivat kerhotoiminnan parantaneen myös keskittymistä ja helpottaneen läksyjen tekemistä. Kyselyissä lapset korostivat kerhojen merkitystä oppimisen ja oman kehittymisen paikkoina.

Kouluviihtyvyyttä ajatellen tulos on merkittävä. Kansainväliset vertailevat tutkimukset, sekä suomalaiset tutkimukset ovat osoittaneet suomalaisten lasten ja nuorten viihtyvän huonosti koulumaailmassa. (Hyvinvointia harrastamalla 2008).

Väänäsen vuonna 2000 tehdyssä tutkimuksessa, jossa käsiteltiin lasten psyykkisten ongelmien ja vapaa-ajan harrastusten välisiä yhteyksiä, tehtiin merkittävä havainto lasten harrasteiden ja vanhempien raportoimien psyykkisten ongelmien osalta. Kaikki oiretyypit (tunne-elämän häiriö, käytöshäiriö, ylivilkkaus ja toverisuhde ongelmat) olivat yleisempiä niillä lapsilla, joilla ei ollut mitään harrastuksia. 10 Mm. lasten masennusta on tuloksellisesti hoidettu lisäämällä harrastusten määrää. Taiteiden harrastamisen on todettu korreloivan positiivisesti lapsen alakuloisuuteen (Väänänen, 2004, 90). Tutkimuksissa on todettu epätasa-arvoisen koulun ilmapiirin vaikuttavan negatiivisesti kaikkiin koulun oppilaisiin. Erityisesti sillä on ollut vaikutusta jo oirehtiviin oppilaisiin. (Ellonen, 2008,92). Kerhotoiminnan puitteissa opettajalla on mahdollisuus kannustaa ja antaa sosiaalista tukea tasapuolisemmin kuin luokkatilanteessa, jossa opetustavoitteet asettavat omat rajoitteensa”

Kehittämisprojekti ja siihen liittyvät opinnot

Sosiaalityön tutkimuksen laitos

Tampereen yliopisto Leena Tiainen 30.11.2009

 

On siis selvää, että laadukkaaseen ja monipuoliseen kerho- ja harrastetoimintoihin panostamalla saadaan merkittäviä tuloksia aikaiseksi, jotka kantavat läpi elämän, aina lapsuudesta vanhuuteen.

 

 

Hyvää kesän jatkoa ja ennen kaikkea hyvää alkavaa kerho- ja harrastustoiminta kautta.

 

Rikhard Blomerus

Toiminnanjohtaja

Setlementti Linnalan Nuoret ry.